Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Floorballforeningen Amager Floorball Klub (AFK), der har hjemsted i Københavns Kommune, er stiftet den 28. juli 2011.

Foreningen AFK, er tilsluttet Dansk Floorball Union (DaFU) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er som sådan underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at spille floorball samt på anden måde virke for denne idræts fremme.

Foreningens virksomhed er almennyttig og kontinuerlig – og foreningen skal endvidere være demokratisk opbygget, således at medlemmerne herigennem motiveres til, i forhold til evne og lyst, at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§ 3. Medlemsskab
Foreningen er åben for alle, som aktivt og forpligtende tilslutter sig foreningens formål. At være medlem af foreningen kræver deltagerbetaling. Foreningen skal have mindst 5 betalende medlemmer.

Som medlem af foreningen, forpligter man sig til at indgå i et ansvarsfællesskab, hvor alle medlemmer på skift har ansvaret for sekretariatet til klubbens hjemmebanekampe. Undtaget er dog klubbens aktive dommere og trænere.

§ 4. Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer, hvorunder man tilkendegiver at man er indforstået med klubbens vedtægter og værdigrundlag.

Indmeldelsen er bindende for mindst 3 måneder, dog er der en prøvetid på 14 dage. Ved deltagelse i træning over 3 uger anses man for medlem. Ved deltagelse i turnerings- eller pokalkamp anses man efterfølgende ligeledes for medlem.

For medlemmer under 18 år, skal indmeldelsesblanketten tiltrædes af forældre eller værge.

§ 5. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel op til den af foreningen fastsatte indbetalingstermin for kontingent.

Udmeldelse sker ved skriftligt udfyldelse af spillerlicens. Spillerlicens kan kun udleveres, med gyldig underskrift fra en i klubbens bestyrelse, når medlemmet ikke er i kontingentrestance eller er i besiddelse af klubudstyr eller tøj.

Alt udleveret tøj samt udstyr betragtes som udlånt af klubben medmindre andet er aftalt skriftligt.

Ved udmeldelse efter, den af foreningen fastsatte indbetalingstermin er sket, er medlemmet ikke berettiget til forholdsmæssig refusion af forudbetalt kontingent.

Sker udmeldelse efter forfalden indbetalingstermin, forbeholder foreningen sig ret til at fastholde kravet for kontingentindbetaling.

§ 6. Indskud og deltagerbetaling
Ved optagelse i foreningen betales et indmeldelsesgebyr.

Deltagerbetaling for medlemmer samt indmeldelsesgebyr fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen kan dog, uden generalforsamlingens godkendelse, foretage dynamisk regulering af deltagerbetalingen på op til 10%.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedsætte et kontingent, eller fritage et medlem for kontingent og andre afgifter, såfremt der opnås flertal i bestyrelsen herfor.

§ 7. Restance
Deltagerbetaling skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

Ved for sen betaling af deltagerbetaling fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt deltagerbetalingen ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af foreningens medlemsliste.

Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden og evt. nyt indmeldelsesgebyr.

§ 8. Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller eksluderes, såfremt vedkommendes opførsel, beviseligt strider imod foreningens vedtægter og/eller kerneværdier, eller medlemmet på særlig grov måde, beviseligt har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende bestyrelsesmøde, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

Bestyrelsens afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter. Meddelelse om eksklusion tilsendes DaFU.

§ 9. Organisation – ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Foreningen skal have en bestyrelse.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i restance med deltagerbetalingen. Børn der er medlem af foreningen, kan være repræsenteret ved sine forældre – med samme rettigheder som medlemmet. Foreløbig dagsorden til generalforsamling fremsendes senest 6 uger før, for at imødekomme evt. forslag.

Generalforsamlingen, med endelig dagsorden indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelser sker, som minimum, via foreningens officielle hjemmeside, med angivelse af dagsorden samt eventuelle indkomne forslag.

Det reviderede regnskab udsendes til alle medlemmer, sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1.            Valg af dirigent og referent.

2.            Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.            Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4.            Fastsættelse af deltagerbetaling.

5.            Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

6.            Behandling af indkomne forslag.

7.            Valg af formand. –På valg i lige år.

8.            Valg af kasserer. –På valg i ulige år.

9.            Valg af sekretær. –På valg i ulige år.

10.          Valg af op til 2 bestyrelsesmedlemmer. (et medlem for lige år, og et for ulige år)

11.          Valg af op til 2 suppleanter til bestyrelsen. (en suppleant for lige år, og en for ulige år)

12.          Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.

13.          Eventuelt.

§ 11. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger tages efter almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. §§17 og 19.

Kun fremmødte aktive medlemmer som ikke er i restance har stemmeret. Er et medlem forhindret i personligt fremmøde, må medlemmet udstede en fuldmagt som skal forevises bestyrelsen iht. samme frist som er anført i § 9.

Valgbar til bestyrelsen er samtlige medlemmer som ikke er i restance med deltagerbetaling. Endvidere er forældre der repræsenterer sine børn valgbare.

Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.

Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13. Bestyrelse – Valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og op til yderligere to medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Formanden og et menigt medlem er på valg i lige år, medens kassereren, sekretæren og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.

Et bestyrelsesmedlem er berettiget til at besætte flere bestyrelsesposter, såfremt denne ved afstemning opnår kvalificeret flertal herfor ved generalforsamlingen. Bestyrelsen skal dog som minimum bestå af 4 individer.

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter reduceres uforudsigeligt, kan selvsupplering ske indtil næste generalforsamling.

§ 14. Tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog skriftlig godkendelse af formand og kasserer i forening.

Såfremt formandsrollen og rollen som kasserer bestrides af samme person, påkræves dog tiltrædelse af yderligere 1 bestyrelsesmedlem.

§ 15. Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Endvidere skal foreningen aflægge regnskab og dokumentation for bevilget tilskud fra kommunen og for deltagernes egenbetaling.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af foreningens bestyrelse.

§ 16. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og evt. en revisorsuppleant – jvf. §10.

Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17. Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

§ 18. Bestyrelsesmandat
I tilfælde af stemmelighed ved afstemning i bestyrelsen, vægter formandens stemme for 2.

§ 19. Foreningens formueforpligtelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 20. Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en, i dette øjemed, særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.